/
EN

Spis prac z 04.11.1952

Data powstania 4.11.1952
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Tagi #"O poznawaniu cudzych stanów psychicznych", ##Juliusz Krzyżanowski, #A. J. Kojewnikoff, #A. Metzger, #Adolf Meyer, #Adolf Reinach, #Analiza zdania warunkowego, #Anatomia dzieła literackiego, #Annalen der Philosophie, #Austin Warren, #Badania marburskie nad obrazami eidetycznymi, #Badania nad literaturą, #Bemerkungen zum Problem Idelismus-Realismus, #Berichte über die gesamte Biologie, #Blätter für deutsche Philosophie, #Blok, #Bolesław Lewicki, #Čast tretia Literarna historia, #czas, #człowiek, #Człowiek i czas, #Człowiek i jego rzeczywistość, #Czy i jak można wykazać objektywność spostrzeżenia zewnętrznego, #Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk sczegółówych, #Darstellung und Versuch einer Kritik, #Das Ästhetische Erlebnis, #Das Form-Inhalt-Problem in literarischen Kunstwerk, #Das Kunstwerk als Quelle kunsttheoretische Einsichten, #Das literarische Kunstwerk, #Das lyrische Gedicht als ästhetisches Gebilde, #Das Weser der Dichtung, #Dawes Hicks, #Dążenia fenomenologów, #Der Kampf um neue Methode in der polnischen Literaturwissenschaft, #Der logistische Versuch einer Neubergndüng der Philosophie, #Der Mensch und die Zeit, #Des differentes conceptions de la vérité dans l'oeuvre d'art, #Deutsche Literaturzeitung, #Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschicht, #Die Philosophie und die Spezialwissenschaften, #Die Seinswiese des literarischen Kunstwerks, #Die Wissenschaft von der Dichtung, #Dwa kongresy filozoficzne, #Działalność naukowa Kazimierza Twardowskiego, #dzieło literackie, #Dzieło literackie i formy jego poznawania, #Dzieło literackie. Moc i działanie, #Dziennik Polski, #Edmund Husserl, #Egyetemes Philologiai Közlöny, #Epilog zum Philosophenkongress in Prag, #Esencjalne zagadnienie formy i jej podstawowe pojęcia, #Essentiale Fragen, #filozof, #Forma i norma, #Formale und transzendentale Logik, #Formy obcowania z dziełem literackim, #Gazeta Polska, #Geist ind Sache, #Główne linie rozwoju poglądów filozoficznych Edmunda Husserla, #Główne tendencje neopozytywizmu, #Günther Müller, #Helicon, #Henri Bergson, #Henryk Życzyński, #Hochland, #Husserlowska nauka o akcie, #Idealizm transcendentalny E. Husserla, #Intuiconizm Bergsona, #Intuition und Intellekt, #Irena Krzemicka, #Jacob Bidermanns Belisarius, #Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, #Janina Hosiasson-Lindenbaum, #Jeszcze atulli mirochłady, #język polski, #Józef Spytkowski, #Julius Peterson, #Kantstudien, #Karol Irzykowski, #Kazimierz Twardowski, #Konstanty Michalski, #Kreiči Karel, #Kritische Bemerkungen, #Krytyczne uwagi o poglądach fonologów, #Krytyka literacka w Polsce w epoce realizmu i modernizmu, #księga pamiątkowa, #Kunsttheorie und Maskensymbol, #Kurjer Warszawski, #Kwartalnik Filozoficzny, #Kwartalnik Psychologiczny, #L'essai logistique d'une refonte de la philosophie, #Le temps. L'espace et le sentiment de realite, #Lekceważenie pamięci, #Lekcja marzenia, #Leon Chwistek, #Leopold Blaustein, #Les Modes d'existence et le problème "idéalisme-réalisme", #Logische Untersuchungen, #Logistyczna próba nowego ukształtowania filozofii, #Lucie Elbracht-Hülseweh, #Ludwik Fryde, #Lwów Literacki, #Manfred Kridl, #Marchołt, #Marian Des Loges, #Max Scheler, #Metodologiczny wstęp do teorii poznania, #Mieczysław Giergielewicz, #Mind, #Monachomachji humanistycznej ciąg dalszy, #Monachomacja humanistyczna, #Mścisław Wartenberg, #Muzeum, #Nauka i sztuka, #Nauka Polska, #Nekolik uvah o filmovem umeni, #Neue Züricher Zeitung, #Niektóre sprawy sporne współczesnej psychologii, #Niektóre założenia idealizmu Berkeleya, #Niezwykła książka Ingardena, #Nové slovanské prace o metodice literárni védy. Sbornik Matice Slovenskej, #Nowa Książka, #Nowe czasy, #Nowe podstawy nauki o literaturze, #Nowinkarstwo w polonistyce, #O autonomii estetycznej dzieła literackiego, #O budowie obrazu, #O dziele architektury, #O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, #O klasyfikacji, #O kropkę nad i, #O możlwości i o warunkach jej zachodzenia w świecie realnym, #O nazwach i słówkach funkcyjnych, #O niektórych twierdzeniach R. Odebrechta, #O potrzebień tłumaczeń dzieł filozoficznych autorów obcych, #O poznawaniu dzieła literackiego, #O psychologii i psychologizmie w nauce o literaturze, #O roli podręcznika w nauczaniu w szkole średniej, #O różnych rozumieniach prawdziwości w dziele sztuki, #O sądzie warunkowym, #O słowie jako składniku określonego języka, #O tak zwanej prawdzie w literaturze, #Oceny i sprawozdania, #Osobowość twórcza Żeromskiego, #Ossolineum, #Pamiętnik Literacki, #PAU, #Perspektywa czasu w poezji, #Phänomenologie und Metaphysik, #Philosophische Forschungberichte, #Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, #Pion, #Pirandello, #Ploetz, #Polski Zjazd Filozoficzny, #Polskie Archiwum Psychologii, #polskie czasopisma filozoficzne, #Polskie Towarzystwo Filozoficzne, #poznanie, #Prager Presse, #Próba syntezy nowej nauki o literaturze, #Problém formy a obsahu w literarnim dile, #Problematyka tożsamości przedmiotu indywidualnego, #Prosto z mostu, #Przegląd Filozoficzny, #Przegląd Humanistyczny, #Przegląd Powszechny, #Przegląd Warszawski, #Przegląd Współczesny, #Przemówienie na pogrzebie Twardowskiego, #Przyjaciel Szkoły, #Psychofizjologiczna teoria poznania i jej krytyka, #psychologia, #Quelques remarques sur la relation de causalité, #Quelques remarques sur le probleme de la rélativité de valeurs, #racjonalizm, #Recherches philosphiques, #René König, #Rene Wellek, #Revue d'Esthetique, #Revue de Metaphysique et de Morale, #Revue de Sciences Philosophiques et theologiques, #Revue Internationale de Filmologie, #Revue Philosphique, #Richardus Johannes Kortmulder, #Rocznik literacki za rok 1936, #Rola logiki w nauczaniu matematyki w szkole średniej, #Roman Ingarden, #Roman Stanisław Ingarden, #Ruch Filozoficzny, #S. Form und Inhalt im Literaturwerk, #Sesammelte Schriften, #Slavische Rundschau, #słowa, #Słowo polskie, #Spór o istnienie świata między realizmem a idealizmem, #Spór o istotę filozofii, #Sprawa formy i treści w dziele literackim, #Sprawozdania Lwowskiego Towarzystwa Naukowego, #Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, #Sprawozdnie Gimnazjum Toruńskiego, #sprostowanie, #Sprostowanie niektórych twierdzeń p. Życzyńskiego, #St. Von der Erkenntnis des literarischen Werkes, #St. Zur Litaraturwissenschaft, #Stanisław Cywiński, #Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych, #Stefan Baley, #Stefan Szuman, #struktura i wygląd, #Studia Philosophica, #Studjum krytyczne, #Świat i życie, #Szkic z teorii sztuki, #szkice z filozofii literatury, #Szkoła krytyków, #Tadeusz Grabowski, #Tadeusz Kroński, #The Hibbert Journal, #The scientific activity of Kazmierz Twardowski, #The theory of literary history, #Theory of Literature, #Tijdschrift voor Wijsbegeerte, #Tragedia werbalnej metafizyki, #treści i przedmiocie przedstawienia, #Twórca fenomenologii, #Twórczość, #Tydzień Polski, #Tygodnik Ilustrowany, #Tygodnik Powszechny, #Über die Gefahr einer Petitio Principii in der Erkenntistheorie, #Über die Stellung der Erkenntnistheorie im System der Philosophie, #uczony, #Uwagi do Krótkiej rozprawy, #Uwagi na matginesie Poetyki Arystotelesa, #Uwagi o względności wartości, #Verbum finitum a zdanie, #VIII kongres filozoficzny w Pradze, #Vom formalen Aufbau des individuellen Gegenstandes, #W poszukiwaniu teorii literatury, #W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego, #W sprawie tzw. fenomenologizmu, #Wacław Borowy, #Wandlungen in der philosphischen Atmosphaere in Polen, #Wartości twórcze religijnej myśli polskiej, #Wiadomości Literackie, #Wiedza i życie, #Wielość rzeczywistości, #Wilhelm Grebe, #Władysław Witwicki, #Wpomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, #Współpraca szkoły i społeczeństwa, #Wspomnienie o prof. Zawirskim, #Wstęp do badań nad dziełem literackim, #Z dziejów teorii dzieła literackiego, #Z nové literatury o metodice literárni védy, #Zadania kulturalne inteligencji w dobie obecnej, #Zagadnienia Literackie, #Zagadnienia tkwiące w problemacie idealizmu i realizmu, #Zagadnienia tożsamości dzieła muzycznego, #Ze studjów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki, #Zeitschrift f. Asthetik, #Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, #Zet, #Zur Philosophie der Gegenwart, #Zwischen Hegel und Nietzsche, #Życie Literackie, #Zygmunt Łempicki, #Zygmunt Masłakowski, #Zygmunt Zawirski

Roman Ingarden /filozof/+
SPIS PRAC,  chronologicznie ułożony ++
   n                            n                            n              A.Pisma filozoficzne

 1. Sprawozdanie: Logische Untersuchungen E. Husserla, II wydanie, Przegląd filozoficzny, t.  XVIII,  Warszawa 1915. str. 305-311.
 2. O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, Ruch filozoficzny, t. V. str. 45- 48. Lwów, 1919.
 3. Dążenia fenomenologów, Przegląd Filozoficzny, t. XXII. str. 118-156 i 315-351. Warszawa, 1919-20.
 4. Recenzja: Jahrbuch f. Philosophie u. phaenomenologische Forschung, Bd. III. – Ruch filozoficzny, t. V. str. 181-184. Lwów, 1920.
 5. Ueber die Gefahr einer Petitio Principii in der Erkeenthistheorie , Jahrb. f. Philos. u. phaenom. Forschung, Bd. IV. str. 545-568. Halle, 1921. /W podtytule: Ein Beitrag zur Prinzipienn frage der Erkenntnistheorie, Edmund Husserl zum 60. Geburtstag gewidmet./. Także w osobnej odbitce.
 6. Intuition und Intellekt bei Henri Bergson, Darstellung und Versuch einer Kritik, Jahrb, fi. Philos. u. phaenom. Forsch. Bd. V. str. 285-461. Halle, 1922. Także w osobnej odbitce, w podtytule: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultat der Badischen Albert-Ludwig-Uniwersität in Freiburg i. Br., Halle, 1921. str. 1-177.
 7. O potrzebie tłumaczeń dzieł filozoficznych autorów obcych, Naród, Nr ?, str. ?, Warszawa 1921.
 8. Recenzja: A. Reinach, Sesammelte Schriften, Halle 1921. Ruch filozoficzny, t. VI. str. 116-117. Lwów, 1922.
 9. Max Scheler, Przegląd Warszawski, t. IV. Nr 13. str. 5-31 Warszawa, 1922.
 10. Spór o istotę filozofii, Przegląd Warszawski, t. IV. Nr 14. str. 161-172. Warszawa, 1922.
 11. W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego, Przegląd Filozoficzny, t. XXV. str. 512-534. Warszawa, 1922 /?/
 12. Recenzja: Leon Chwistek, Wielość rzeczywistości, Kraków, 1921 str. 96. – Przegląd Filozoficzny XXV. str. 451-468. Warszawa 1922.
 13. Recenzja: Wartości twórcze religijnej myśli polskiej. Przegląd Warszawski, Nr 20. str. 254-257. Warszawa, 1922.
 14. Uwagi do „Krótkiej rozprawy…”, Przegląd Filozoficzny, t. XXVI. stron pięć. Warszawa 1923.

 

+ Należy odróżnić od Romana Ingardena /seniora/ inżyniera, hydrotechnika /1852-1926/, tudzież od Romana Stanisława Ingardena fizyka, zast. prof. fizyki w uniwersytecie wrocławskim.

++ Kolejność wedle faktycznego następstwa ukazywania się, nie zaś wedle oficjalnych dat.

 

   n   

 

R.INGARDEN, Spis prac.

 1. Recenzja: Księga pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestopięcioletniej działalności nauczycielskiej Kazimierza Twardowskiego, wydana staraniem uczniów, Lwów 1921 /przegląd Filozoficzny, rocznik 23/. – Przegląd Warszawski, Nr. 30. str. 370-383. Warszawa, 1923.
 2. Recenzja: Leon Chwistek. Wielość rzeczywistości. Kraków,1921 wydanie z zasiłkiem W.R. i O.P. str. 96. Ruch Filozoficzny t. VII. zesz. 7/8 str. 99-101. Lwów, 1923.
 3. Recenzja: Polskie czasopisma filozoficzne. Przegląd Warszawsk[i] Nr. 43 str. 108-110 i Nr. 44 str. 237-245. Warszawa, 1923.
 4. Essentiale Fragen, Ein Betrag zum Wesensproblem. Jahrbuch f. Philosophie u. phaenom. Forschung, Bd. VII. str. 125-304. Halle, 1925. Także w osobnej odbitce, Halle. 925. str. 180.
 5. Pytania esencjalne, Sprawozdania Lwowskiego Towarzystwa Naukowego, r. ? str. ? Lwów, 1925 /ogółem stron 16/+
 6. Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych, Sprawozdanie Gimnazjum Toruńskiego za r. 1924/25. Toruń 1925 stron 10.
 7. Ueber die Stellung ser Erkenntnistheorie im System der Philosophie, Habilitationsvortrag, Halle 1925, stron 36 /tłumaczenie niemieckie poz. 20. dokonane przez autora/.
 8. Recenzja: Zygmunt Masłakowski, Intuicjonizm Bergsona, Studjum krytyczne. Odb. Z Kwartalnika Filozoficznego. Warszawa,1924. – Ruch Filozoficzny, t. X. str. 103-106. Lwów, 1927 /?/
 9. Max Scheler, Słowo Polskie z dn. 7.VI.1928, Lwów 1928.
 10. Bemerkungen zum problem Idealismus-Realismus, Festschrift f. Edmund Husserl, Ergänzungsband zum Jahrbuch f. Philosphie und phaenomneologische Forschung, str. 159-190. Halle, 1929. /także w osobnej odbitce/.
 11. Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego, Księga Pamiątkowa I. Polskiego Zjazdu Filozoficznego we Lwowie w r. 1923 /ukazała się jako tom Przeglądu Filozoficznego w r. 1929/ stron 3 / streszczenie odczytu/.
 12. Max Scheler, /29.VIII.1874 – 19.V. 1928/, Przegląd Filozoficzny, t. str. Warszawa, 1929? /stron 9/.
 13. Recenzja: L. Blaustein, Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia. /ukazała się w języku niemieckim w Slavische Rundschau, data mi nieznania)
 14. Recenzja z przytoczonej sub 27 książki Blausteina po polski

 

+Polskie streszczenie pracy „Essentiale Fragen” napisane i re[fe]rowane przez K. Twardowskiego na posiedzeniu Lwowskiego Towarzyst[wa] Naukowego na wiosnę r. 1924, ukazało się w r. 1925. Oryginał pracy „Pytania essencjalne” przedłożony w maszynopisie do przewodu [ha]bilitacyjnego na Wydziale Filozoficznym U.J.K. nie został ogłoszony drukiem, jedynie jego tłumaczenie na język niemiecki, napisane przez autora, ale różniące się w szczegółach od redakcji polskiej. W szczególności tekst niemiecki nie zawiera „Dodatku” poświęconego polemice z prof. T. Kotarbińskim w sprawie przedmiotów idelanych.

 

R.INGARDEN, Spis prac

w Przeglądzie Filozoficznym

 1. Psychofizjologiczna teoria poznania i jej krytyka, Księga Jubileuszowa II. Państwowego Gimnazjum we Lwowie, im. K. Szajnochy, Lwów, 1930 /także w osobnej odbitce, Lwów, 1930 stron 41/.
 2. O klasyfikacji /autoreferat z odczytu w Polskim Towarzystwie Filozoficznym/, Ruch Filozoficzny, t. IX. str. 164. Lwów, 1925. -> wstawić jako pozycję 22, następne przesunąć!
 3. Badania marburskie nad obrazami eidetycznymi /autoreferat z odczytu w Polskim Towarzystwie Filozoficznym/, Ruch Filozoficzny, t. XI. str. 164. Lwów, 1928/9.
 4. Idealizm transcendentalny E. Husserla, / autoreferat z odczytu w Polskim Towarzystwie Filozoficznym/, Ruch Filozoficzny, t. XI. str. 167-169. Lwów, 1928/9.
 5. Zagadnienia tkwiące w problemacie idealizmu i realizmu /autoreferat z odczytu w Polskim Towarzystwie Filozoficznym/, Ruch Filozoficzny, t. XI. str. 168-169. Lwów, 1928/9.
 6. Das literarische Kunstwerk, Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft, Halle 1931. Stron XIV + 389.
 7. Niektóre założenia idealizmu Berkeleya, Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie, Lwów, 1931. /także w osobnej odbitce, stron 44/.
 8. Formy obcowania z dziełem literackim, Wiadomości Literackie Nr. 430, Warszawa 1933.
 9. Recenzja: E. Husserl, Formale u transzendentale Logik, Kantstudien, Bd. XXXVIII H. 1/2, str. 206-209. Berlin, 1933.
 10. Recenzja: Wł. Witwicki, Psychologia wyd. II. – Przyjaciel Szkoły, Poznań 1933
 11. Zagadnienia tożsamości dzieła muzycznego, Przegląd Filozoficzny, t. XXXVI. str. 320-362. Warszawa, 1933. /także w osobnej odbitce/.
 12. O nazwach i słówkach funkcyjnych, /autoreferat z odczytu w Polskim Towarzystwie Filozoficznym/, Ruch Filozoficzny, t. XII, str. 204-206/, Lwów 1930/31 /faktycznie tom ten ukazał się w r. 1933/.
 13. Verbum finitum a zdanie. /autoreferat z odczytu w Polskim Towarzystwie Filozoficznym 26.X.29/. Ruch Filozoficzny, t. XII, str. 205-206/, Lwów, 1930/31.
 14. XXX XXX XXX , Prague 1934. stron 7.

43. Edmund Husserl, Twórca fenomenologii, Wiadomości Literackie Nr 568, Warszawa, 1934.

 1. Niektóre sprawy sporne współczesnej psychologii, Marchołt, T. 1. Nr 1. str. 34-50, Warszawa, 1934.

 

 

 

R. INGARDEN, Spis prac.

 1. jeszcze „atulli mirohłady”. Wiadomości Literackie, Nr. 570, Warszawa, 1934.
 2. Vom formalen Aufbaude des individuellen Segenstandes, Studia Philosophica t. I. str. 29-106. Lwów, 1935 /także w osobnej odbitce/.
 3. VII kongres filozoficzny w Pradze. Pion, zesz. 70. Warszawa 1934.
 4. Człowiek i jego rzeczywistość, Tydzień Polski, Nr 6. Lwów, 1934
 5. Logistyczna próba nowego ukształtowania filozofii, Przegląd Filozoficzny, t. XXXVII, str. 335-342. Warszawa, 1934.
 6. Monachomachji humanistycznej ciąg dalszy. Pion, r. III, Nr 30. Warszawa, 1935.
 7. L’essai logistique d’une refonte de la philosophie, Revue Philosophique, 60-e Année, N-os 7/8, str. 137-159. Paris 1935.
 8. Główne tendencje neopozytywizmu, Marchołt, zesz. V. str. 254-278. Warszawa, 1936.
 9. Poznanie. Świat i życie, t. IV. zesz. 2. str. 345-364. Lwów, 1936.
 10. Recenzja: Vollhard, E. Zwischen Hegel und Nietzsche, Kant Studien, Bd XL. str. 325. Berlin 1936.
 11. Formy poznawania dzieła literackiego, Księga referatów Zjazdu Naukowego im. I. Krasickiego, str. 163-192. Lwów, 1936.
 12. Racjonalizm. Świat i życie, t. IV. str. 507-515. Lwów, 1936.
 13. Kazimierz Twardowski, Nowe czasy, Nr 42. Lwów, 1936.
 14. Teoria poznania, Świat i życie, t. IV. str. 1073-1086.
 15. Analiza zdania warunkowego, Sprawozd. Pozn. Tow. Przyj. Nauk Nr. za I. Kwart. 1936. str. 17-27. Poznań, 1936.
 16. O poznawaniu dzieła literackiego, Lwów, Ossolineum, 1937. stron VIII + 274.
 17. Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk szczegółowych /streszczenie odczytu/ Pamiętnik III Polskiego Zjazdu Filozoficznego, str. 352-355. Warszawa, 1937.
 18. Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk szczegółowych. Kwartalnik Filozoficzny, t. XIII. str. 195-214. Kraków, 1937.
 19. Recenzja: Grebe, W. Geist und Sache, Nauka Polska, tom XXII, str. 333-336.
 20. Sprostowanie / w odpowiedzi na artykuł J. Krzyżanowskiego w Nowej Książce pt. W poszukiwaniu teorii literatury/ Nowa Książka r. IV. str. 218-219. Warszawa, 1937.
 21. O niektórych twierdzeniach R. Odebrechta. Sprostowanie. Marchołt. r.III. nr 3. str. Warszawa, 1937.

 

 

 

R.INGARDEN, Spis prac

 1. O tak zwanej prawdzie w literaturze, Przegląd Współczesny,Nr. 182 str. 80-84 i Nr 183, str. 72-91. Warszawa, 1937.
 2. Sprostowanie niektórych twierdzeń p. Życzyńskiego, Prosto z mostu, Nr. Warszawa, 1937
 3. Wandlungen in der pholisophischen Atmosphaere in Polen, Slavische Rundschau, t. IX. H. 4. str. 224-233. Praga 1937.
 4. Der Mensch und die Zeit, Travaux du IX-e Congrès International de Philosophie /Congrès Descartes/, vol. VIII. 129-136. Paris, 1937. /także osobna odbitka/
 5. O psychologii i psychologizmie w nauce o literaturze. Pion, r. V. Nr 34. str. 1-2. Warszawa, 1937.
 6. Z pracy „Czas i człowiek” fragment, Czas. 24.XII.1937. Warszawa
 7. Das asthetische Erlebnis. II Congrès International d’Esthetique et de Science de l’Art. vol. 1. str. 54-60. Paris, 1937.
 8. Sprawa formy i treści w dziele literackim, Życie Literackie, zesz. V. str. 153-167. Warszawa, 1938. /także osobna odbitka, Warszawa 1938, str. 15./
 9. Recenzja: Baley Stefan, Osobowość twórcza Żeromskiego, Nowa Książka, 1938, zesz. I. str. Warszawa, 1938.
 10. Mścisław Wartenberg, Dziennik Polski, 23.IV.1938. Lwów.
 11. Człowiek i czas, Przegląd Filozoficzny, t. XLI. str. 54-67. Warszawa, 1938.
 12. Das Form-Inhalt-Problem im literarische Kunstwerk, Helicon, Bd. I. H. 1-2. str. 51-67. Amsterdam /?/ 1938. /takżew osobnej odbitce/.
 13. Przemówienie na pogrzebie Twardowskiego, Ruch Filozoficzny, t. XIV. str. 11-12. Lwów, 1938.
 14. Recenzja: A. Metzger, Phaenomenologie und Metaphysik, Ruch Filozoficzny, t. XIV. str. 53-54. Lwów, 1938.
 15. Problematyka tożsamości przedmiotu indywidualnego /autoreferat z odczytu w Polskim Towarzystwie Filozoficznym/, Ruch Filozoficzny, t. XIV. str. 134-136. Lwów, 1938.
 16. Działalność naukowa Kazimierza Twardowskiego /w publikacji: Kazimierz Twardowski, nauczyciel, uczony, obywatel/ str. 13-30. Lwów, 1938.
 17. Recenzja: Kridl M. Wstęp do badań nad dziełem literackim,Wilno, 1936, Pamiętnik Literacki, t. XXXV. str. 265–271. Lwów, 1939.
 18. Recenzja: Ż. Łempicki, Forma i norma, Pamiętnik Literacki, t. XXXV. str. 271–279. Lwów, 1939.
 19. Główne linie rozwoju poglądów filozoficznych Edmund Husserla, Przegląd Filozoficzny, r. XLII, str. 125-176. Warszawa, 1939.
 20. W sprawie „tzw. fenomenologizmu”, Tygodnik Powszechny, Nr Kraków, 1945.

 

R. INGARDEN, Spis prac

 1. O dziele architektury, Nauka i sztuka, r. II. Nr 1. str. 3-26 i Nr 2. str. 217-242. Warszawa-Kraków-Jelenia Góra 1946. /także w osobnej odbitce/.
 2. Człowiek i czas, Twórczość, r. II. str. 121-137. Kraków, 1946. /II-ga rozszerzona redakcja/. /także w osobnej odbitce/.
 3. O budowie obrazu, Szkic z teorii sztuki. P.A.U. Rozprawy Wydziału Filozoficznego, t. LXVII, Nr.1. Kraków, 1946. stron 69.
 4. Essencjalne zagadnienie formy i jej podstawowe pojęcia. Kwartalnik Filozoficzny, t. XIV zesz 2-4. str. 101-164. PAU. Kraków, 1946. /także w osobnej odbitce/.
 5. O różnych rozumieniach „prawdziwości” w dziele sztuki. Zagadnienia Literackie. R.X. zesz. 1. str. 12-19 i zesz. 2. str. 36-43. Łódź, 1946.
 6. O budowie obrazu. Sprwozdania z czynności i posiedzeń P.A.U. październik 1945. /streszczenie odczytu/. Kraków.
 7. Spór o istnienie świata między realizmem a idealizmem. Sprawozdania z czynności i posiedzeń P.A.U. Wydział Histor.-filozoficzny. t. XLVI. Nr 7. 1945. /streszczenie/
 8. O poetyce. Sprawozdania z czynności i posiedzeń P.A.U. Wydział Filologiczny. t. XLVI. Nr 7. 1945, Kraków. /streszczenie/
 9. Spór o istnienie świata, tom I. P.A.U. str. 297. Kraków, 1947.
 10. Z dziejów teorii dzieła literackiego, cz. I. Uwagi na marginesie „Poetyki” Arystotelesa. Sprawozdania z czynności i posiedzeń P.A.U. Wydział Filologiczny. marzec 1947. Kraków. /streszczenie/.
 11. Konstanty Michalski, uczony, filozof, człowiek. Tygodnik Powszechny, Nr 127. Kraków, 1947.
 12. Szkice z filozofii literatury, t. I. str. 203. Łódź, 1947.
 13. Quelques remarques sur le problème de la relatividè des valeurs. Actes du III Congrès des Sociétés de Philosophie de langue francaise, Bruxelles-Louvain 2-6 Septembre 1947. /streszczenie stron 7/.
 14. Le Temps, l ‘Espace et le Sentiment de réalité, Revue Internationale de Filmologie, I. Nr. 2. str. 127-141. Paris, 1947.
 15. Quelques remarques sur la rélation de causalité. Studia Philosophica, t. III. str. 151-166. Kraków, 1948. /także w osobnej odbitce/.
 16. The scientific activity of Kazimierz Twardowski. Studia Philosophica, vol. III. str. 17-30. Kraków, 1948.
 17. O poznawaniu cudzych stanów psychicznych, Kwartalnik Psychologiczny, t. XIII. str. 1-28. Poznań, 1947. /także w osobnej odbitce/.
 18. Problém formy a obsahu v literárnim díle. Blok, r.II. Nr 1. str. 4-7. Brno, 1947

 

R.INGARDEN, Spis prac

 1. Problém formy a obsahu v literárnim díle. Blok, r.II. Nr 1. str. 4-7. Brno, 1947
 2. Wspomnienie o prof. Zawirskim, Dziennik Polski, Kraków, 2.V.1948.
 3. Sprostowanie, Twórczość V. str. 4. Kraków, 1948.
 4. Nékolik úvah o filmovém uméní , Blok, r. III. Nr 2. str. 91-96. Brno, 1948.
 5. Les modes d ‘existenceet le probléme „idealisme-réalisme”. Proceedings of the Tenth International Congress of philosophy /Amsterdam August 11-18/. vol. I. str. 347-350. /Fascicule I/. Amsterdam 1949. /także w osobnej odbitce, Amsterdam 1948, str. 4/
 6. Uwagi o względności wartości, Przegląd Filozoficzny, r. XLIV zesz. 1-3. str. 82-94. Kraków, 1948.
 7. Z dziejów teorii dzieła literackiego. Uwagi na marginesie Poetyki Arystotelesa. Kwartalnik Filozoficzny, t. XVII. str. 133-172. Kraków, 1948 PAU. /także w osobnej odbitce/.

n110.Krytyczne uwagi o poglądach fonologów, Cz. I. Z dziejów teorii języka w XX wieku. Sprawozdania P.A.U. L948. str. 124-129. Kraków,      1948.

 1. Zagadnienie przypadku. Sprawozdania PAU, 1948, str. 195-200. Kraków, 1948.
 2. Spór o istnienie przypadku, t. II. P.A.U. Kraków, 1948, stron 648.
 3. Krytyczne uwagi o poglądach fonologów. Cz. II. Sprawozdania P.A.U. 1948, str. 219-224. Kraków, 1948.
 4. Zestudjów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki, Przegląd Filozoficzny, t. XLV. str. 65-86, Kraków, 1949 /także w osobnej odbitce/.
 5. Metodologiczny wstęp do teorii poznania /streszczenie odczytu dn. 16.iV.1948/, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1948, Wrocław 1949. str. 242-244.
 6. O słowie jako składniku określonego języka. Sprawozdania P.A.U. t. L. str. 182-186. Kraków 1949.
 7. O sądzie warunkowym. Kwartalnik Filozoficzny, t. XVIII. str. 163-308. Kraków, 1949 /także osobna odbitka/.
 8. O słowie jako składniku określonego języka, Język Polski XXIX, 1949. str. 231-32. Kraków, 1949.
 9. Des différentes conceptions de la verité dans l ’oeuvre d ’art. Revue d ‘Esthetique, tome II. Fasc. 2. avril-juin 1949 str. 162-180. Paris, 1950.
 10. O sądzie warunkowym, Sprawozdania PAU. t. L. str. 503-504. Kraków, 1950.
 11. Kritische Bemerkungen odnoszące się do E. Husserla Cartesianische Meditationen, ogłoszone w E. Husserl, Gesammel te Schriften Bd.I. Cartesianische Meditationen und Pariser Vortrage, Haag, 1950, str. 203-218.

 

 

R. INGARDEN

 1. Wspomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, Tygodnik Powszechny, Nr. 322, str. 3-4. Kraków, 20.V.1951.
 2. O możliwości i o warunkach jej zachodzenia w świecie realnym. Sprawozdania P.A.U. t. LII. str, 123-127. Kraków, 1951.

 

         B. Pisma z zakresu pedagogiki i teorii nauczania. Inne.

 

 1. Współpraca szkoły i społeczeństwa, cztery artykuły, Słowo Polskie, Lwów, jesień 1925 r.
 2. O kropkę na i. Wiadomości Literackie, Warszawa, 1932.
 3. Zadania kulturalne inteligencji w dobie obecnej. Wiadomości Literackie i Muzyczne, Lwów, 1934.
 4. Lekceważenie pamięci, Muzeum, R. LIII. z. 1. str 8-18.
 5. Rola logiki w nauczaniu matematyki w szkole średniej. Muzeum t. LI. str. 94-110. Lwów, 1936.
 6. O roli podręcznika w nauczaniu w szkole średniej, Muzeum, t. LIV. str. 69-96. Lwów, 1939.

         C. Recenzje i artykułu o pismach filozoficznych R. Ingardena

          I. O książce „Intuition und Intellekt b. Henri Bergson:

 1. Mind, XXXII, Nr 127 /A.C. Ewing/
 2. Deutsche Literaturzeitung, 1922, Nr 44. /Schmalenbach/
 3. Hochland, Bd. XX. R. 2.
 4. The Hibbert Journal vol. XXI. October 1922 – July 1923 Professor G Dawes Hicks, Survey of recent Philosophical Literature, p. 182/83.
 5. Ueberweg-Oestterreich, Geschichte der Philosophie, Bd IV.
 6. o książce „Essentiale fragen”
 7. Mind, vol. XXXV. Nr 138 april 1926 /A.C. Ewing/
 8. Przegląd Filozoficzny, r. XXIX, str. 113-118./Raczyńska/
 9. Kant Studien XXXI H. 2/3. /A.Pagel/.
 10. Mind, vol. XXXVI Nr 143, July 1927. str. 366-370 /G.Ryle/

         III. O książce „Das literarische Kunstwerk”

 1. Przegląd Humanistyczny, 1930 zesz. IV/V. /L.Blaustein/
 2. Deutsche Literaturzeitung, 1931 H. 34 /z dn. 23.VIII.193 /H. Cysarz/.
 3. Zeitschrift f. Asthetik u. allg. Kunswissenschaft, Bd. XXV. H. 4. 1931, S. 379-387. /H. Spiegelberg/.
 4. Revue Philosophique, 56 Année Nr 9/10.p. 308 /Ch. Lalo/
 5. Mind, L932 Jan. Critical notices: Das literarische

 

R.INGARDEN,Spis prac

Kunstwerk. By Roman Ingarden, – P. Leon, str. 97-106.

 1. Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Jg. 10. H. 1. S. 164-165 /Hermann Noack/. Halle, 1932
 2. Wiadomości Literackie Nr 426, Z. Łempicki: Dzieło lite§rackie, struktura iwygląd. Warszawa, 1932.
 3. Wiadomości Literackie Nr 427, Z. Łempicki: Dzieło literackie. Moc i działanie. Warszawa, 1932.
 4. Mind, vol. XLI Nr 162 p. 247. n. /w artykule P. Leona p.t. J. Pfeiffer Das lyrische Gedincht als ästhetiches Gebilde.
 5. Słowo Polskie, Lwów, 2.V. 1932. Bolesław Lewicki, O autonomii estetycznej dzieła literackiego.
 6. Kwartalnik Filozoficzny t. X. zesz. 1. str. 46-76 Leon Chwistek, Tragedia werbalnej metafizyki.
 7. Philosophiches Jahrbuch der Goerres-Gesellschaft, Bd. 45 H. 2. /H. Fels/.
 8. Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Haarlem, Jahrgang 1932 Afl. 3. str. 228-229./R.J. Kortmulder/
 9. Pamiętnik Literacki, r. XXIX. zesz. 2. str. 260-272, /M. Giergielewicz/ Lwów, 1932
 10. Polskie Archiwum Psychologii, t. V. Nr 2/3. str. 346-349. /Blaustein/. Warszawa 1932.
 11. Egyetemes Philologiai Köslöny, 1921. S. 47.
 12. Blätter für Deutsche Philosophie, Bd. 7. H. 1/2. S. 157-158. /K. Hecker/, Berlin 1933.
 13. Recherches philosophiques, t. II. p. 480-486. Paris, 1933 /A, Kojewnikoff./.
 14. Przegląd Filozoficzny, t. XXXVI. z. 4. str. 387-391. /T.J. Kroński/, Warszawa 1933.
 15. Kant-Studien, Bd. XXXIX, H, 2. S. 224-225. /E. Kast/.
 16. Ruch Filozoficzny, t. XIII. /Blaustein/, Lwów, 1938.

Nadto m.i. następujący autorowie poruszali w swych pracach poglądy przedstawione w „Das literarische Kunstwerk”:

 1. U. Leo, Pirandello, Kunsttheorie und Maskensymbol, Deutsche[e] Vierteljahrschrift f. Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte, Bd. XI H. x.1.
 2. Grabowski Tadeusz, Próba syntezy nowej nauki o literaturze, Przegląd Powszechny, Nr 592 i 593.
 3. St, I, Witkiewicz, Walka Chwistka z Ingardenem. „Zet” Nr. 33. /z dn. 1.VIII. 1933/

 

 

R.Ingarden, Spis prac

 1. Odebrecht R. Asthetik der Gegenwart /Philosophische Forschungberichte H. 15.
 2. Grabowski Tadeusz, Krytyka Literacka w Polsce w epoce realizmu i modernizmu, 1863-1933. Poznań, 1934.
 3. Irzykowski, K, Monachomacja humanistyczna, Pion, 1935.
 4. L. Elbracht-Hülseweh, Jacob Bidermanns Belisarius, 1935
 5. René König, Das Kunstwerk als Quelle kunsttheoretische Einsichten, Zeitschrift f. Asthetik, Bd XXX. H. 1.
 6. Kridl Manfred, Wstęp do badań nad dziełem literackim Wilno 1934 /?/
 7. Kreiči Karel, Der Kampf um neue Methode in der polnischen Literaturwissenschaft, Slavische Rundschau Bd.VIII. H. 3. Prag. 1934 /?/
 8. René Wellek, The theory of literary history /Travaux du cercle Linguistique de Prague, 6./
 9. Ploetz, Das Weser der Dichtung, 1936, Berlin.
 10. Borowy, Szkoła krytyków. Przegląd Współczesny, Nr. 181 /?/, Warszawa, 1937.
 11. Günther Müller, Die Seinswiese des literarischen Kunstwerks, Vierteljahrschrift f. deutsche Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte, Halle, 1938 /?/
 12. Peterson Julius. Die Wissenschaft von der Dichtung, Bd. I. Berlin 1938 /?/.
 13. René Wellek and Austin Warren, Theory of Literature, New York 1942, 1947, 1949.

IV. O książce”Ueber die Stellung der Erkenntnistheorie im System der Philosophie:

 1. Annalen der Philosophie, Bd. V. H. 8.
 2. Philosophischer Jahrbuch der Görres-Gesellschaft
 3. Berichte über die gesamte Biologie, A II H. 7/8. /Adolf Meyer/

V. O książce: „O poznawaniu dzieła literackiego”

 1. Cywiński St. Niezwykła książka Ingardena. Słowa 6.VII 1937. Wilno.
 2. Des Loges Marian, Nowe podstawy nauki o literaturze. Lwów Literacki Nr 3. /?/
 3. Des Loges Marian, Oceny i sprawozdania, R.Ingarden O poznawaniu dzieła literackiego. Życie Literackie Rok 1937, zeszyt 1.
 4. Fryde Lubwik, Lekcja marzenia, Tygodnik Ilustrowany, 25 IV.1937, Warszawa.

 

 

R. INGARDEN, Spis prac

 1. Kridl Manfred, Badania nad literaturą, Rocznik Literacki za rok 1936 /ukazał się zdaje się w r. 1937/.
 2. Krzemicka Irena, Dzieło literackie i formy jego poznawania. Pion Nr 174. Warszawa 1937.
 3. Krzyżanowski J. W poszukiwaniu teorii literatury, Nowa Książka, 1937, Nr 2. Warszawa.
 4. Krejči Karel, Z nové literatury o metodice literárni védy, Slavia XV /1937-38/ z. 2. Praha, 1938.
 5. Krejči Karel, Nové slovanské prace o metodice literárni védy. Sbornik Matice Slovenskej, Čast tretia Literarna historia, Ročnik XV. 1937, čisło 4. Praha, 1937 /?/
 6. Łempicki Zygmunt, Perspektywa czasu w poezji, Kurjer Warszawski, 12.XI.1936. Warszawa.
 7. Łempicki Zygmunt, R.Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego /recenzja/, Pamiętnik Literacki, XXXV, 1-4. str. 279-287. Lwów, 1939
 8. Mágr, St. Zur Litaraturwissenschaft, Prager Presse z 4. V. 1936. Praha. /dotyczy referatu „Formy poznawania dzieła literackiego” na Zjeździe Naukowym Krasickiego/
 9. Mágr, St. Von der Erkenntnis des literarischen Werkes, Prager Presse, 14 april 1937. Praha,
 10. Spytkowski J. Anatomia dzieła literackiego, Gazeta Polska z dn. 23.VI. 1937 Warszawa.
 11. Szuman Stefan, R.Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, Przegląd Współczesny, 1937 ?
 12. Życzyński H. Nowinkarstwo w polonistyce. Prosto z mostu, Nr 27. 1937 ? Warszawa.

 

VI. O rozprawie „Das Form-Inhalt-Problem im literarischen Kunstwerk”.

 1. Mágr, S. Form und Inhalt im Literaturwerk, Pragerpresse, z dn. 10 marca 1938 r. Praha.

 

VII. O rozprawie „Czy zadaniem filozofii jest synteza nauk szczegółowych?”

 1. Die Philosophie und die Spezialwissenschaften. Prager Presse, 1937 ?

VIII. O rozprawie „Der Mesch und die Zeit”.

 1. Mágr, S. Der Mesch und die Zeit, Prager Presse 19.X.37.
 2. O rozprawie „Bemerkungen zum Problem Idealismus-Realismus”:
 3. Revue de metaphysique et de morale, T. 36. Nr 3. Juillet-Septembre 1929 /część recenzji z Festschrift f. Edmund Husserl/.

 

R.Ingarden, Spis prac

n       X. O pracy „Der logistische Versuch einer Neubergndüng der Philosophie” /odczyt na kongresie międzynarodowym w Pradze/:

 1. Prager Presse, 8.IX. 1934. „Schlusstag des Kongresses”.
 2. Neue Züricher Zeitung, z dn. 13.IX.1934 Philosophen aus Aller Welt in Prag. Zürich, 1934.
 3. Erkenntnis t.IV. zesz. 4. „Bericht über den 8 Internationalen Kongress für Philosophie in Prag…” /Kurt Grelling/.
 4. Slivische Rundschau, t. VI. Nr 6. „Der VIII Internationale Philosophen Kongress in Prag”.
 5. O. Kraus, Zur Philosophie der Gegenwart, Epilog zum Philosophenkongress in Prag. Praha 1934.
 6. Philosophisches Jahrbuch d er Goerres-Gesellschaft, Bd. 47. H. 4. str. 525-530.
 7. Revue de Sciences Philosophiques et theologiques, XXIII Année, Nro Novembre 1934 str. 591.
 8. Revue de métaphysique et de morale, 42 Année, Nr. I. Janvier 1935. J. Cavaillés, L ‘ecole de Vienne au Congrés de Prague. p. 137-149.
 9. Wiedza i życie, J. Hosiasson, Dwa kongresy filozoficzne str. 94-99, r. X. zesz. 1.
 10. Blätter f. Deutsche Philosphie, Bd. VIII, H. 6. J. Sauter, Der VII Intern. Philosphenkongress 1934.

mxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmx

+ Bibliografia artykułów o pracach R.Ingardena nie jest kompletna i obejmuje jedynie okres przedwojenny.

mxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxmxm

W Krakowie, 2.XI.1952.