O projekcie

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena to udostępnione w Internecie, opracowane typologicznie i merytorycznie materiały archiwalne dotyczące nieznanych prac naukowych wybitnego polskiego humanisty oraz jego korespondencji z przedstawicielami kultury i nauki XX wieku z Polski i z zagranicy. Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena powstało dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji dwóch projektów badawczych programu DIALOG: 1) w latach 2017-2018 pt. „Elektroniczne Archiwum Romana Ingardena. Nieznana korespondencja i prace naukowe wybitnego polskiego humanisty” oraz 2) w latach 2019-2020 pt. „Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena. Spuścizna epistolarna Romana Ingardena jako świadectwo rozwoju polskiej filozofii i jej związków ze światową humanistyką w XX wieku”.

Zasadniczym celem archiwum jest przywrócenie polskiej oraz zachodniej kulturze i nauce korespondencji i niepublikowanych dotychczas prac naukowych Romana Ingardena przez włączenie ich po raz pierwszy do światowego obiegu naukowego. Spuścizna filozoficzna Ingardena w pewnej części należy już do nauki światowej. Natomiast bogata korespondencja filozofa w bardzo niewielkim stopniu została jak dotąd udostępniona polskiemu i zagranicznemu odbiorcy.

Archiwum stanowi efekt intensywnych, długoletnich prac badawczych, archiwizacyjnych, dokumentacyjnych i merytorycznych, polegających m.in. na odnalezieniu, zgromadzeniu, opracowaniu, przetłumaczeniu i zdigitalizowaniu korespondencji Ingardena. Projekt ten nie został w pełni zakończony. Planowana jest systematyczna i ciągła rozbudowa Archiwum.

Okolicznością niezmiernie ważną dla zainicjowania nowych studiów nad nieznaną dotychczas spuścizną filozofa i dla uruchomienia archiwum jest zbliżająca się pięćdziesiąta rocznica śmierci Ingardena, przypadająca w 2020 roku. Zależy nam na tym, aby rozwijany przez nas projekt służył upowszechnieniu i umiędzynarodowieniu myśli wybitnego polskiego humanisty, zwiększeniu rozpoznawalności jego osiągnięć, otwarciu nowych perspektyw badawczych dotyczących jego działalności oraz uhonorowaniu wkładu uczonego w filozofię, kulturę i naukę polską oraz światową.

Przygotowanie, uruchomienie i prowadzenie Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena nie byłyby możliwe bez wsparcia i współpracy otrzymanych ze strony głównych spadkobierców Romana Witolda Ingardena, reprezentowanych przez prof. dra hab. Krzysztofa Ingardena – za co w imieniu polskiego środowiska naukowego serdecznie dziękujemy.