Goethe

Goethe

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931