? Grenier

? Grenier

List od Henryka Mehlberga z 16.06.1946