Hermann

Hermann

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925