Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

List od Władysława Tatarkiewicza z 11.01.1961

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968