international phenomenological society

international phenomenological society

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.04.1969