kazualność psychiczna

kazualność psychiczna

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920