Kreiči Karel

Kreiči Karel

Spis prac z 04.11.1952