Kuhn

Kuhn

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934