logika transcedentalna

logika transcedentalna

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930