? Makray

? Makray

List od Henryka Mehlberga z 08.05.1947