maszynopis Suchodolskiego

maszynopis Suchodolskiego

List od Henryka Mehlberga z 16.06.1946