Ortega y Gasset

Ortega y Gasset

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934