pensum

pensum

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 08.07.1931