Rechtskraft u. Rechtsgeltung

Rechtskraft u. Rechtsgeltung

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925