Regulae ad directionem ingenii

Regulae ad directionem ingenii

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951