/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

Data powstania 3.09.1951
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Prof. R.Ingarden                                                n                                      Kraków, dn. 3.IX.1951. r.
Dział: Filoz. Niem.
 n      L 37/51

 

Do

Sekretariatu Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków
Filozofii przy P.I.W.

  n W A R S Z A W A
ul. Foksal 17

 

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z tłumaczami i wedle ich propozycji stawiam wniosek o zawarcie następujących umów o tłumaczenia, resp. rewizję przekładów:
1. z p. Dr Witoldem Galeńskim /Kraków, Manifestu Lipcowego 13/,adjunktem UJ o przeprowadzenie rewizji tłumaczenia J. Kanta Kritik der ptaktischen Vernuft dokonanego przez F. Kierskiego. Objętość dzieła około 9 i 1/5 arkusza /a 40,000 zn.pis./. Termin dostarczenia: pół roku po podpisaniu umowy, Honorarium: 450 zł od arkusza tekstu. Raty miesięczne.
2. z p. Dr Jerzym Gałeckim /Kraków, ul. Siemiradzkiego 29 m. 3/, prof. WSP. Nowe tłumaczenie J. Kanta Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Objętość dzieła: 3,02 arkusza w przybliżeniu. /Dawne tłumaczenie K. Brodzińskiego dziś nieaktualne/. Termin dostarczenia w trzy miesiące po podpisaniu umowy, Honorarium 700 zł od arkusza, płatność: 25% przy podpisaniu umowy i td. Załączam próbkę tłumaczenia, którą czytałem i oceniłem pozytywnie z pewnym zastrzezeniami, które podałem tłumaczowi do wiadomości.
Nadto: albo: Friedrich Schiller, Ästhetische Schriften, komplet stanowiący IV tom wydania Schillera Sämtliche Werke, Tempel-Klassiker, Spis tytułów: 1. Ueber das gegenwärtige teutsche Theater, 2. Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet, 3. Brief eines reisenden Dänen, 4. Ueber den Grund das Vergnügens an tragis chen Gegenständen, 5. Ueber się tragische Kunst, 6. Ueber Anmut und Würde, 7. Ueber das Pathetische 8. Zerstreute Betrachtungen über verschiedene ästhetische Gegenstände, 9. Ueber ästhetische Erziehung des Men chen in einer Reihe von Briefen, 10. Ueber die notwendingen Grenzen schöner Formen, 11. Ueber den moralischen Nutzen ästhetischer sentimentalische Dichtung, 13. Ueber das Erhabene, 14. Gedanken über den Gebrauch des Gemainen und Niedrigen in der Kunst. – Objętość: ponad 22 arkusze. Termin wykonania: po 4 arkusze na kwartał licząc od 1.X.1951, termin zakończenia: 31.XII.1952 Honorarium: 700 zł od arkusza płatne ratami miesięcznymi od października 1951.
albo zamiast Schillera: Kant, Kritik der Urteilskraft, nowe tłumaczenie, około 21 arkuszy druku tekstu, te same warunki jak przy Schillerze. Proponuję ewentualnie najpierw Schillera, po dostarczeniu i przyjęciu jego tłumaczenia można by zawrzeć później umowę co do Kanta Krytyki władzy sądzenia.
n     3. z p. Dr Danutą Gierulanką, adiunktem U.J./Kraków, ul Dietla 99 II pż. Dzieło René Descartesa, Entretien avec Burman Manuscrit de Göttingen wydaniu Ch. Adama, łącznie ze wstępem tegoż. Tekst łaciński, objętość wraz ze wstępem około 2 i 2/3 arkusza. Termin dostarczenia, o ile umowa będzie zaraz zawarta 31.XII.1951. Płatne 25% po podpisaniu i td. a 700 zł od arkusza. Próbkę tłumaczenia załączam, uznałem ją za dobrą.
n           Natomiast nieaktualana stała się moja propozycja co do zawarcia umowy z p. Dr Gierulanką co do tłumaczenia Leibniza Opuscules et fragment inedits /Couturat/, pnoiweaż tłumaczka po bliższym zapoznaniu się z dziełem i trudnościami jakie nastręcza jego tłumaczenie oświadczyła, że nie mogłaby się podjąć tego zadania przed ukończeniemswej pracy habilitacyjnej, nad którą obecnie pracuje.
n           4. z p. mgr Ireną Średzińską /Kraków, ul. Lenartowicza 11 Ip/ Dzieło: Descartes, Regulae ad directionen ingenii, rewizja tłumaczenia L. Chmaja. Objętość obliczyłem tylko w przybliżeniu na podstawie polskiego tłumaczenia: około 3 i 3/4 arkusza. Termin dostarczenia: 31. XII 1951, jeżeli umowa byłaby zaraz zawarta, płatność a 450 zł od arkusza wedle metody 25% zaraz potem itd. Próbkę rewizji tłumaczenia załączam, uważam ją za poprawną.
n           5. Rozmawiałem wczoraj z mgr Wandą Wojciechowską, w najbliższych dniach napisze do prof. Elzenberga i prześlę próbkę tłumaczenia. Od siebie dodaję, że dzieło Condillaca Traité de sensations obejmuje około 12 1/5 arkuszy tekstu. Termi itd. poda p. Wojciechowska prof. Elzenbergowi.
n           6. Co do rewizji tłumaczenia J. Kanta, Grundelgung der Metaphysik ser Sitten dokonanego przez M. Wartenberga,dto gotowy jestem ją przeprowadzić za cenę 600 od arkusza /około 4 i 1/4 arkusza teksu/ ponieważ tekst jest bardzo trudny językowo, a tłumaczenie wymaga ogromnych zmian stylistycznych. Przez wakacje zrobiłem około połowy rewizji, może być gotowe za jakieś dwa miesiące pod podpisaniu umowy.
n           7. Co do odstąpienia przez Polską Akademię Umiejętności rewizji przekładu Rudniańskiego dzieła de la Mettriego Człowiek maszyna, to Komitet Redakcyjny, r esp. P.I.W. musi się zwrócić oficjalnie pismem do Genralnego Sekretariatu P.A.U. z propozycją. Wstępną rozmowę z Gen. Sekretarzem przeprowadziłem, który w zasadzie się zgadza, chodzi o ustalenie warunków. Zaznaczam, że wdowa po tłumaczu dostała zaliczki 20,000 /dawnych/, które P.I.W. musiałby zwrócić P.A.U. prócz kosztów samej rewizji tekstu tłumaczenia. Zmiany zaproponowane przez Dr W. Galeńskiego mogę przywieźć ze sobą na posiedzenie wrześniowe /resp. po nim do porozumienia się z Sekretariatem/.
n           Podane wyżej rozmiary dzieł są czysto tymczasowe, wedle obliczeń, które przeprowadziłem, musiałyby być skontrolowane przez P.I.W. Myślę, że przyjazd tłumaczy nie jest potrzebny po przeprowadzonych już rozmowach i że wystarczy, jeżeli tłumacze dostaną wprost umowy do podpisania. Po posiedzeniu wrześniowem pełnego Komitetu Redakcyjnego pozostanę jeden dzień, w razie potrzeby dla ostatecznego załatwienia powyższych spraw.

 

/Roman Ingarden/