Remington Portable

Remington Portable

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925