systematyka fenomenologiczna

systematyka fenomenologiczna

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929