Uniwersytet Paryski

Uniwersytet Paryski

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927