Uniwersytet Stanforda

Uniwersytet Stanforda

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962