zakon

zakon

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933