zgoda amsterdamska

zgoda amsterdamska

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964