zobowiązania służbowe

zobowiązania służbowe

List od Henryka Mehlberga z 26.01.1946