academic plans

academic plans

Postcard to Kazimierz Twardowski written 11.06.1917

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.06.1917

Letter from Jan Patočka written 11.12.1945

Postcard from Juliusz Kleiner written 27.10.1945

Letter from Felix Kaufmann written 09.10.1934 (a)

Letter from Felix Kaufmann written 09.10.1934