application for a leave

application for a leave

Postcard to Kazimierz Twardowski written 21.04.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.08.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.03.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.05.1924