Austrian regulations

Austrian regulations

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.03.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.05.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1925