? Borowski

? Borowski

Letter from Kazimierz Twardowski written 21.05.1920

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.10.1919

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 31.10.1919

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922