? Borowski

? Borowski

Letter to Kazimierz Twardowski written 31.10.1919

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.10.1919

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922

Letter from Kazimierz Twardowski written 21.05.1920

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923