competition

competition

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.08.1924

Letter from Kazimierz Ajdukiewicz written 03.01.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.10.1927

Letter from Kazimierz Twardowski written 25.11.1924