foreign conference

foreign conference

Letter to Kazimierz Twardowski written 09.09.1934

Postcard to Kazimierz Twardowski written 10.08.1937

Postcard from Stefan Morawski written 09.12.1967