identity of the subject

identity of the subject

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.07.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 09.08.1922