move

move

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.08.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.07.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 11.06.1919

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.02.1925