phenomenological method

phenomenological method

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923

Letter from Kazimierz Twardowski written 06.02.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 12.09.1927

Review by Henryk Markiewicz of the book “The Literary Work of Art”