transcendental idealism

transcendental idealism

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927

Letter from Hans Cornelius written 11.01.1938

Letter to Kazimierz Twardowski written 12.09.1927