ZakoPASe

ZakoPASe

Letter to Daniela Gromska written 06.07.1951

Letter from Tadeusz Czeżowski written 06.07.1963

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 24.07.1962

Letter to Daniela Gromska written 07.02.1963

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 26.08.1966

Letter from Tadeusz Czeżowski written 13.12.1956

Letter to Daniela Gromska written 10.09.1963