zagraniczni badacze i badaczki

zagraniczni badacze i badaczki

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931