zagraniczni badacze i badaczki

zagraniczni badacze i badaczki

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 17.12.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.10.1934

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 16.11.1918

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929