dzieło fundamentalne

dzieło fundamentalne

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930