manuskrypt

manuskrypt

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.10.1934

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 21.10.1932

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920