sens

sens

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918