stosunek do Heideggera

stosunek do Heideggera

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927