system filozofii

system filozofii

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927