Edith Stein

Edith Stein

Postcard from Edmund Husserl written 30.12.1920

Postcard from Malvine Husserl written 25.02.1924

Postcard from Edmund Husserl written 20.08.1920

Letter from Karol Wojtyła written 18.10.1967

Letter to Irena Krońska written in 18.10.1965

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927

Lecture of Roman Ingarden on the meeting of Lviv Scientific Society 15.06.1939

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.08.1921

Postcard from Edmund Husserl written 20.06.1921

Postcard from Edmund Husserl written 24.12.1921

Letter from Edmund Husserl written 13.02.1917