son of Ingarden

son of Ingarden

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 08.03.1949

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.11.1927

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.07.1935

Postcard from Stefan Szuman written 04.08.1943

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.12.1920

Letter from Kazimierz Ajdukiewicz written 18.08.1923

Letter from Stefan Szuman written 06.11.1941