/
PL

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 08.03.1949