St. Thomas

St. Thomas

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.03.1921

Letter from Konstanty Michalski written N/D 2

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927

Biography of Konstanty Michalski from N/D c