Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 06.04.1920

Postcard to Kazimierz Twardowski written 31.03.1922

Postcard to Kazimierz Twardowski written 06.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.08.1922

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.12.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1928