Danuta Gierulanka

Danuta Gierulanka

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 17.10.1963

Letter to Henryk Elzenberg written 03.03.1964

Letter from Maria Turowicz written 01.11.1967

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 29.05.1967

List of translators written 05.06.1951

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 24.02.1967

Letter from Maria Turowicz written 22.12.1948