PAS

PAS

Letter to Tadeusz Czeżowski written 19.10.1954

Letter from Tadeusz Czeżowski written 12.10.1954

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 29.07.1966

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 23.10.1965

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 06.11.1966

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 24.02.1967

Letter from Zofia Lissa written 30.04.1954

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 05.07.1967

Letter from Tadeusz Czeżowski written 29.05.1946

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 11.01.1961

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 24.02.1962